Informatiounen

Wéi heescht [hien / hatt]?
Wien ass dat?
Wéi al ass [Persoun]?
Wéi vill Joer huet [Persoun]?
Wéini huet [Persoun] Gebuertsdag?
Wéini ass [Persoun] gebuer?
Wou wunnt [Persoun]?
Wéi eng Sprooche schwätzt [Persoun]?
Aus wéi engem Land kënnt [Persoun]?
Vu wou kënnt [Persoun]?
Wat schafft [Persoun]?
Wat ass [Persoun] hire Beruff?
Wat sinn [Persoun] seng Hobbyen?
Wéi eng Nationalitéit ass [Persoun]?

Froen

Wat ass dat? --> Dat ass e Buch.
Ass dat e Buch oder en Heft? --> Dat ass en Heft.
Ass dat e Buch? --> Jo, dat ass e Buch.
Ass dat e Buch? --> Nee, dat ass kee Buch. Dat ass en Heft.

Themen

Schoulmaterial
Säit 1
Am Haus
Säit 1
Säit 2
Säit 3
Säit 4
Säit 5
An der Stad
Säit 1
Säit 2
Säit 3
Liewensmëttel
Säit 1
Säit 2
Säit 3
Säit 4
Säit 5
De Kierper
Säit 1
Säit 2
Kleeder
Säit 1
Säit 2
Säit 3
Déieren
Säit 1
Säit 2
Säit 3
Säit 4
Verben
Säit 1
Säit 2
Säit 3
Säit 4

Wien?

du
hien
de Steve
hatt
d'Diane
si
d'Madame Schmit
Dir

Aktivitéiten

Vocabulaire de base
Erweiderte Vocabulaire

Froen

Wat schafft de Steve? --> De Steve ass Metzler.
Ass de Steve Metzler oder Schräiner? --> De Steve ass Metzler.
Ass de Steve Metzler? --> Jo, de Steve ass Metzler.
Ass de Steve Schräiner? --> Nee, de Steve ass net Schräiner. De Steve ass Metzler.

Wien?

du
hien
de Steve
hatt
d'Diane
si
d'Madame Schmit
Dir
Wéi heescht däin / deng ...
Wéi heescht dem ... säin / seng ...
Wéi vill ... hues du?
Wéi vill ... huet ...?