Lëtzebuergesch Däitsch Nationalitéit (m) Nationalitéit (w) Info

Dës Lëscht ass net komplett!